Відділення коледжу

Відділення економіки та програмування

121 Інженерія програмного забезпечення051 Економіка

 • Освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення.

051 Економіка

 • Освітньо-професійна програма: Бізнес-статистика та аналітика.

071 Облік і оподаткування

 • Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування у бізнесі.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування.

075 Маркетинг

 • Освітньо-професійна програма: Маркетингова діяльність.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Освітньо-професійна програма: Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу.
наверх

Будь ласка, ознайомтесь з більш детальнішою інформацією щодо відділень нашого коледжу.

Спеціальність «Економіка»

 • Код спеціальності: 051
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання: 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 05 «Соціальні і поведінкові науки»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з економіки.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Бізнес-статистика та аналітика.

Освітньо-професійна програма «Бізнес статистика та аналітика» призначена для підготовки фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері економічних послуг для збору та обробки інформації, а також аналізу, планування, прогнозування соціально-економічних явищ та процесів.

Статистики – це аналітики, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку.

Предметом професійної діяльності фахівця-статистика є вивчення та прогнозування тенденцій економічних, соціальних та інших явищ на основі обробки статистичних досліджень: фінансових показників в різних галузях економіки, опитування населення з життєво важливих проблем, екзит-полів під час голосування, тощо.

Фахівці-статистики потрібні як на державних підприємствах, більшість яких мають статистичні відділи, так і на приватних фірмах, де останнім часом все більше зростає попит на фахівця-статистика. Не обходиться без статистиків і в банківській системі для роботи у відділах, що потребують знань при визначенні середніх величин прибутковості суб’єктів господарської діяльності, визначення ефективності інвестиційних проектів, середньої і зваженої ставки відсотку за різними кредитами, зокрема, державними, комерційними, банківськими, іпотечними, лізинговими та іншими. Слід також зауважити, що дуже гостро стоїть проблема проведення стохастичного аналізу портфельних інвестицій та платіжних зобов’язань, що неможливо без професійних знань та умінь статистика.

Фахівці освітньо-професійної програми «Бізнес статистика та аналітика» можуть працювати:

 • системними аналітика та ризик-менеджерами;
 • фахівцями з моніторингу та моделювання;
 • економістами структурного підрозділу;
 • аналітика з дослідження товарного ринку;
 • аналітика у фінансово-кредитних установах;
 • аналітиками з економічної та соціальної статистики.

наверх

Спеціальність «Облік і оподаткування»

 • Код спеціальності: 071
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів.
 • Форма навчання: Денна та заочна форми навчання.
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Облік і оподаткування у бізнесі.

Облік і оподаткування є однією із найактуальніших та найцікавіших спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку, оподаткування, аналізу та аудиту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та галузей, включаючи бюджетні установи та банки.

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування у бізнесі» формує системні знання з питань методології та організації обліку, оподаткування та контролю, формування фінансової, статистичної, податкової та іншої звітності, проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Під час навчання на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування у бізнесі», студенти коледжу отримують знання з фундаментальних економічних дисциплін: економічної теорії, статистики, бухгалтерського обліку, податкової системи, аналізу господарської діяльності, аудиту, фінансів і кредиту, інформаційних систем і технології в обліку і оподаткуванні.

Студенти коледжу проходять навчальні практики з обліку і оподаткування, аналізу та аудиту, інформаційних систем і технологій в обліку та оподаткуванні.

Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців. Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» успішно можуть виконувати обов'язки: економіста, фінансиста, завідувача каси, касира-експерта, рахівника, помічника бухгалтера, бухгалтера, помічника аудитора, аналітика, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних фондів соціального страхування, Пенсійного фонду, помічника ревізора.

Професійна підготовка майбутніх фахівців з обліку і оподаткування в коледжі, дозволить отримати фундаментальні знання і практичні навички щодо:

 • ведення бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • аналізу фінансово-економічних ситуацій;
 • прогнозування господарських ситуацій та наслідків;
 • планування та оптимізація виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій;
 • пошуку шляхів мінімізації оподаткування суб’єктів господарювання;
 • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • організовувати планування аудиторської діяльності;
 • аналізувати та орієнтуватися у нормативно-правовій базі, яка використовується для ведення бухгалтерського облік та податкових розрахунків;
 • здійснювати моделювання системи бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних систем і технологій.

наверх

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Код спеціальності: 072
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування.

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» готують у нашому коледжі.

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Випускники освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як:

 • акціонерні товариства;
 • корпорації, концерни та інші об'єднання;
 • Національний банк України і комерційні банки;
 • підприємства різних форм власності;
 • страхові компанії;
 • органи державного управління; державні установи (органи державної податкової служби, пенсійний фонд, державне казначейство, державна служба аудиту);
 • посередницькі підприємства;
 • біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації.

наверх

Спеціальність «Маркетинг»

 • Код спеціальності: 075
 • Передумови до вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з маркетингу.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Маркетингова діяльність.

У сучасному світі не можна навіть уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації, фірми без маркетолога, адже саме він – ключова фігура успішного бізнесу. Вдало налагоджене виробництво, новітня техніка, технології та останні досягнення ноу-хау – все це не дасть потрібного ефекту без основної складової бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової програми, бо саме маркетинг задає рух усьому світу.

Спеціаліст з маркетингу — це досвідчений фахівець-дослідник ринку, здатний розробляти та здійснювати програми ефективної діяльності підприємства, який вміє оперативно та дієво реагувати на швидкі зміни на сучасному ринку товарів та послуг в умовах конкурентної боротьби.
Обравши навчання за спеціальністю «Маркетинг», Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

Випускники освітньо-професійної програми «Маркетингова діяльність» успішно можуть виконувати обов'язки:

 • маркетолог-аналітик, маркетолог-консультант, маркетолог-експерт;
 • спеціаліст з комунікативної політики;
 • економіст служби маркетингу та збуту;
 • начальника відділу реклами;
 • начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю;
 • менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера;
 • арт-директора;
 • промоутера;
 • консультанта з реклами;
 • менеджера з логістики;
 • начальника відділу збуту;
 • начальника відділу логістики, логіста;
 • консультанта з питань логістики.

наверх

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Код спеціальності: 076
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
 • Освітній рівень фахівця: фаховий молодший бакалавр.

Освітньо-професійна програма: Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу.

Метою освітньо-професійної програми «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу» є підготовка висококваліфікованих фахівців в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Спеціаліст з комерційної логістики – це насамперед системний аналітик, здатний прорахувати й економічно обґрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління рухом товару з урахуванням інтересів усіх учасників цього процесу. Володіє знаннями про споживчі властивості і методи якісної експертизи товарів, основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту. Фахівці з комерційної логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача.

Отримана спеціалізація дозволить випускникам займати широкий спектр посад у фірмах, які ведуть комерційну діяльність.

Комерсант-логіст – одна з найкреативніших спеціальностей з високою оплатою праці.

Спеціалісти з комерційної логістики сьогодні найбільш затребувані на ринку праці в Україні та Європі. Вони зможуть працювати в різних галузях економіки та забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат.

Освітньо-професійна програма «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу» спрямована на забезпечення потреби ринку у фахівцях, які орієнтуються на створення та підтримку діяльності підприємницьких структур сімейного типу. Навчання за цією програмою дозволяє поглибити навички та компетенції з питань економіки, організації та управління сімейним бізнесом.

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання на спеціалізації «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу» це:

 • особливості організації сімейного бізнесу;
 • принципи управління діяльністю сімейних підприємств;
 • особливості управління колективом сімейної компанії;
 • підходи до оцінки ефективності діяльності сімейних підприємств.

Випускники цієї освітньо-професійної програми вміють:

 • генерувати бізнес-ідеї зі створення підприємств сімейного типу;
 • визначати мету, завдання діяльності та структуру управління сімейного підприємства;
 • визначати потребу в стартовому підприємницькому капіталі;
 • оцінювати фінансовий стан компанії;
 • просувати власну продукцію підприємства;
 • оптимізувати податкові платежі сімейного господарства;
 • працювати із програмним забезпеченням.

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • заступник керівника агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер з роздрібної та оптової торгівлі;
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).