Відділення коледжу

Економічне відділення

071 Облік і оподаткування

Спеціалізації:

 • Бухгалтерський облік та оподаткування підприємств;
 • Фінансовий контроль та аналітика.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації:

 • Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво;
 • Банківська справа та страхування.

051 Економіка

Спеціалізації:

 • Бізнес-статистика та аналітика;
 • Економіка суб’єктів господарювання;
 • Економіка готельно-ресторанного бізнесу.

075 Маркетинг

Спеціалізація:

 • Маркетингова діяльність.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціалізація:

 • Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу.

наверх

Будь ласка, ознайомтесь з більш детальнішою інформацією щодо відділень нашого коледжу.

Спеціальність «Облік і оподаткування»

 • Код спеціальності: 071
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів.
 • Форма навчання: Денна та заочна форми навчання.
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
 • Кваліфікація фахівця: молодший спеціаліст з обліку та оподаткування.
 • Освітній рівень фахівця: молодший спеціаліст (молодший бакалавр).

Спеціалізації:

 • Бухгалтерський облік та оподаткування підприємств;
 • Фінансовий контроль та аналітика.

«Облік і оподаткування» є однією із найактуальніших та найцікавіших спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку, оподаткування, аналізу, та аудиту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та галузей, включаючи бюджетні установи та банки.

Спеціальність «Облік і оподаткування» формує системні знання з питань методології та організації обліку, оподаткування та контролю, формування фінансової, статистичної, податкової та іншої звітності, проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Під час навчання на спеціальності «Облік і оподаткування», студенти отримують знання з фундаментальних економічних дисциплін (основ економічної теорії), статистики, бухгалтерського обліку, оподаткування, економічного аналізу, основ аудиту, державного фінансового контролю, фінансів, економіки підприємства, інформаційних систем і технології в обліку і оподаткуванні.

Студенти проходять навчальні практики з бухгалтерського обліку і оподаткування, економічного аналізу, інформаційних систем і технологій в обліку та оподаткуванні.

Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців. Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» успішно можуть виконувати обов'язки: економіста, фінансиста, завідувача каси, касира-експерта, рахівника, помічника бухгалтера, бухгалтера, помічника аудитора, аналітика, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних фондів соціального страхування, Пенсійного фонду, помічника ревізора.

Професійна підготовка майбутніх бухгалтерів у коледжі бізнесу та аналітики дозволить отримати фундаментальні знання і практичні навики щодо:

 • ведення бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
 • аналізу фінансово-економічних ситуацій;
 • прогнозування господарських ситуацій та наслідків;
 • планування та оптимізація виробничо-господарської діяльності підприємств та організацій;
 • контролю і мінімізації оподаткування підприємства;
 • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
 • організовувати планування аудиторської діяльності;
 • аналізувати та орієнтуватися у нормативно-правовій базі, яка використовується для ведення бухгалтерського облік та податкових розрахунків;
 • здійснювати моделювання системи бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційних систем і технологій.

наверх

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Код спеціальності: 072
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: Молодший спеціаліст фінансів, банківської справи та страхування
 • Освітній рівень фахівця: молодший спеціаліст (молодший бакалавр)

Спеціалізації:

 • Публічні, корпоративні фінанси та фінансове посередництво;
 • Банківська справа та страхування.

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» готують у нашому коледжі.

Фінансист – це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління. Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Наші випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як: акціонерні товариства; корпорації, концерни та інші об'єднання; Національний банк України і комерційні банки; підприємства різних форм власності; страхові компанії; органи державного управління; державні установи (органи державної фіскальної служби, пенсійний фонд, державне казначейство, фінансова інспекція); посередницькі підприємства; біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації.

наверх

Спеціальність «Економіка»

 • Код спеціальності: 051
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання: 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 051 «Економіка»
 • Кваліфікація фахівця: молодший спеціаліст з економіки
 • Освітній рівень фахівця: молодший спеціаліст (молодший бакалавр)

Спеціалізація:

 • Бізнес-статистика та аналітика.

Освітньо-професійна програма «Бізнес статистика та аналітика» призначена для підготовки фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері економічних послуг для збору та обробки інформації, а також аналізу, планування, прогнозування соціально-економічних явищ та процесів.

Статистики – це аналітики, які володіють широким інструментарієм математичного моделювання, знаннями прогнозування розвитку бізнесу, його позиціонування на ринку.

Предметом професійної діяльності фахівця-статистика є вивчення та прогнозування тенденцій економічних, соціальних та інших явищ на основі обробки статистичних досліджень: фінансових показників в різних галузях економіки, опитування населення з життєво важливих проблем, екзіт-полів під час голосування, тощо.

Фахівці-статистики потрібні як на державних підприємствах, більшість яких мають статистичні відділи, так і на приватних фірмах, де останнім часом все більше зростає попит на фахівця-статистика. Не обходиться без статистиків і в банківській системі для роботи у відділах, що потребують знань при визначенні середніх величин прибутковості суб’єктів господарської діяльності, визначення ефективності інвестиційних проектів, середньої і зваженої ставки відсотку за різними кредитами, зокрема, державними, комерційними, банківськими, іпотечними, лізинговими та іншими. Слід також зауважити, що дуже гостро стоїть проблема проведення стохастичного аналізу портфельних інвестицій та платіжних зобов’язань, що неможливо без професійних знань та умінь статистика.

Фахівці спеціальності «Бізнес статистика та аналітика» можуть працювати:

 • системними аналітика та ризик-менеджерами;
 • фахівцями з моніторингу та моделювання;
 • економістами структурного підрозділу;
 • аналітика з дослідження товарного ринку;
 • аналітика у фінансово-кредитних установах;
 • аналітиками з економічної та соціальної статистики.
наверх

Спеціальність «Економіка»

 • Код спеціальності: 051
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 051 «Економіка»
 • Кваліфікація фахівця: молодший спеціаліст з економіки
 • Освітній рівень фахівця: молодший спеціаліст (молодший бакалавр)

Спеціалізації:

 • Економіка суб’єктів господарювання;
 • Економіка готельно-ресторанного бізнесу.

Професія економіста престижна і необхідна. Без професійного управління економікою з використанням сучасних теоретичних та практичних навичок неможливо забезпечити гармонійний та безперервний розвиток суспільства.

Висока професіональна компетенція молодшого спеціаліста з економіки забезпечується його теоретичною підготовкою та практичними навичками для активної творчої, професіональної та соціальної діяльності.

Випускники спеціалізації «Економіка суб’єктів господарювання» та «Економіка готельно-ресторанного бізнесу» організовують ефективну господарську діяльність підприємства, конкурентоспроможного на сучасному ринку, прогнозують фінансово-економічні результати виробництва, запобігають банкрутству підприємства.

Навчаючись на спеціалізації «Економіка суб’єктів господарювання» студенти оволодівають знаннями та навичками з: розробки документації щодо організації та реєстрації підприємства; формування корпоративних виробничих програм на основі результатів вивчення ринку; здійснення управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами підприємства; контроль, облік та аналіз використання виробничих ресурсів і виявлення резервів та напрямків підвищення ефективності виробництва; організація логістичної діяльності; пошук шляхів досягнення найвищої ефективності підприємства.

Фахівці спеціалізації «Економіка суб’єктів господарювання» можуть працювати на посаді:

 • економіста з планування;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіста з фінансової роботи;
 • економіста з праці;
 • економіста зі збуту;
 • консультанта-радника;
 • економіста і фахівця відділів з електронного бізнесу;
 • економіста у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • економіста з матеріально-технічного постачання;
 • наукового співробітника з економіки та ін.

наверх

Спеціальність «Маркетинг»

 • Код спеціальності: 075
 • Передумови до вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: молодший спеціаліст з маркетингу
 • Освітній рівень фахівця: молодший спеціаліст (молодший бакалавр)

Спеціалізація:

 • Маркетингова діяльність.

У сучасному світі не можна навіть уявити ефективне функціонування жодного підприємства, компанії, організації, фірми без маркетолога, адже саме він – ключова фігура успішного бізнесу. Вдало налагоджене виробництво, новітня техніка, технології та останні досягнення ноу-хау – все це не дасть потрібного ефекту без основної складової бізнесового механізму – вдало розробленої маркетингової програми, бо саме маркетинг задає рух усьому світу.

Спеціаліст маркетингової діяльності — це досвідчений фахівець-дослідник ринку, здатний розробляти та здійснювати програми ефективної діяльності підприємства, який вміє оперативно та дієво реагувати на швидкі зміни на сучасному ринку товарів та послуг в умовах конкурентної боротьби.
Обравши навчання за спеціальністю «Маркетинг», Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.
Випускники спеціальності «Маркетинг» успішно можуть виконувати обов'язки: маркетолог-аналітик, маркетолог-консультант, маркетолог-експерт; спеціаліст з комунікативної політики; економіст служби маркетингу та збуту; начальника відділу реклами; начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю; менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера; арт-директора; промоутера; консультанта з реклами; менеджера з логістики; начальника відділу збуту; начальника відділу логістики, логіста; консультанта з питань логістики.

наверх

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Код спеціальності: 076
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: Молодший спеціаліст з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
 • Освітній рівень фахівця: молодший спеціаліст (молодший бакалавр)

Спеціалізація:

 • Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу.

Метою освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підготовка висококваліфікованих фахівців в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Спеціаліст з комерційної логістики – це насамперед системний аналітик, здатний прорахувати й економічно обґрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління рухом товару з урахуванням інтересів усіх учасників цього процесу. Володіє знаннями про споживчі властивості і методи якісної експертизи товарів, основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту. Фахівці з комерційної логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача.

Отримана спеціалізація дозволить випускникам займати широкий спектр посад у фірмах, які ведуть комерційну діяльність. Комерсант-логіст – одна з найкреативніших спеціальностей з високою оплатою праці. Спеціалісти з комерційної логістики сьогодні найбільш затребувані на ринку праці в Україні та Європі.

Вони зможуть працювати в різних галузях економіки та забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат.

Спеціалізація «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу» спрямована на забезпечення потреби ринку у фахівцях, які орієнтуються на створення та підтримку діяльності підприємницьких структур сімейного типу. Навчання за цією програмою дозволяє поглибити навички та компетенції з питань економіки, організації та управління сімейним бізнесом.

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання на спеціалізації «Комерційна логістика та організація сімейного бізнесу»:

 • особливості організації сімейного бізнесу;
 • принципи управління діяльністю сімейних підприємств;
 • особливості управління колективом сімейної компанії;
 • підходи до оцінки ефективності діяльності сімейних підприємств.

Випускники цієї спеціалізації вміють: генерувати бізнес-ідеї зі створення підприємств сімейного типу; визначати мету, завдання діяльності та структуру управління сімейного підприємства; визначати потребу в стартовому підприємницькому капіталі; оцінювати фінансовий стан підприємства; просувати продукцію підприємства; оптимізувати податкові платежі сімейного підприємства; працювати із програмним забезпеченням.

Фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади: директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо); заступник керівника агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; комерсант; завідувач торговельного залу; менеджер з роздрібної та оптової торгівлі; менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв; фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер).