Юрченко Олександр Анатолійович

ФотоОлександр Анатолійович Юрченко – директор коледжу, викладач вищої категорії, кандидат економічних наук, доцент.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з розвитку обліку та оподаткування у бізнесі.

 ДИСЦИПЛІНИ

 • Бухгалтерський облік
 • Основи підприємницької діяльності та ведення бізнесу
 • Податкова система
 • Фінансовий облік

АКАДЕМІЧНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування НАСОА, 2021 р.
 • Кандидат економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тема роботи: «Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат іншої операційної  діяльності» , 2015 р.
 • ОС «магістр» за спеціальністю «Облік та аудит», Національна академія статистики, обліку та аудиту , 2010 р.

 ДОСВІД РОБОТИ

 • старший викладач циклової комісії з фінансів, обліку та оподаткування ФКБА НАСОА, викладач вищої категорії, з 2017р.-  по теперішній час;
 • доцент кафедри бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту, з 2016-2021рр.;
 • старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту, з 2015-2016рр.;
 • асистент кафедри бухгалтерського обліку Національної академії статистики, обліку та аудиту, з 2012-2015 рр.

Посилання на профілі

 ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 Монографії, підручники: (за період із 2017р. по 2022 рр. )

 1. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл. за спец. «Облік і оподаткування») / [В. П. Пантелеєв, О. А. Юрченко, Г. М. Курило, К. В. Безверхий ; за заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеєва]. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2017. – 432 с.
 2. Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування». М. Т. Теловата, В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, О. О. Григоревська, С.І. Ковач, О. А. Юрченко. К.: НАСОА, 2019. 506 с.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз   (за період із 2017р. по 2022 рр. )

 1. Nataliia Semenyshena, Nadiya Khorunzhak, Oleksandr Yurchenko, Yuliia Ostapenko, Vadim Hetman. ACCOUNTING INSTITUTE: ON THE GENESIS AND IMPACT OF MANAGEMENT REVOLUTIONS/ INDEPENDENT JOURNAL OF MANAGEMENT & PRODUCTION (IJM&P) / v. 12, n. 3, Special Edition ISE, S&P - May 2021, pp. 243-261  [Міжнародна наукометрична база: Web of Science, фахове видання].
 2. Oleksandr Yurchenko. SICK LEAVE ACCOUNTING: ANALYSIS OF NON-STANDARD CASES. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 390–398, Article ID: IJM_11_03_041 Available online at http://www.iaeme.com/ijm/issues.asp?J [Міжнародна наукометрична база: Scopus].

Статті у наукових фахових виданнях  (за період із 2017р. по 2022 рр.)

 1. Юрченко О. А., Свирида О. А. Роль ціноутворення в оподаткуванні діяльності суб’єкта господарювання. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2019. №3. С. 40-53.
 2. Юрченко О. А., Свирида О. А. Реєстрація та блокування податкових накладних / розрахунків коригувань: нові правила для бізнесу від фіскалів // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр.. 2018. № 4. С. 113-121.
 3. Пилипенко О. І., Юрченко О. А. Цифрові фінансові активи: проблеми визнання, оцінка та нормативно-правового регулювання в бухгалтерському обліку. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2020. № 4. С. 38-44
 4. Пилипенко О. І., Юрченко О. А. Удосконалення професійної освіти бухгалтерів для дієвого функціонування системи економічної безпеки підприємств. Статистика України. 2020. № 2–3. С. 148–154.
 5. 5.Pylypenko O., Yurchenko O. (2021). The Accounting Support of the Logistics Strategy in Business Management for Security Purposes. Scientific Bulletin of National Academy of Statistics, Accounting and Audit. 1-2.14-19.doi: 10.31767/nasoa.1-2-2021.02
 6. Безверхий К .В., Юрченко О. А. Облік і звітність соціальних відпусток: нові правила для бізнесу. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: «Економічні науки». 2021. № 11 (55), Т. 3. С. 62-72
 7. Зоріна О. А., Петраковська О. В., Юрченко О. А. Вплив облікової політики на показники фінансової звітності підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2021. Вип. 11. (246).
 8. Юрченко О. А. Петраковська О. В.  Облік нарахування, оподаткування та виплати щорічних відпусток працівникам підприємства Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2021. № 3-4. С.38-49

Участь у наукових конференціях: (за період із 2018р. по 2021 рр.)

 1. Юрченко О.А. Організація бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості на підприємстві // Інноваційний вимір змін в обліково-аналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні технології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 19 березня 2020 р. / редкол.: О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2020. – 155 с.
 2. Петраковська О.В. Юрченко О.А. Аналіз вкладних операцій учасників фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХVІІІ Всеукраїнської наукової конференції. Київ: ДП «Інформ. – аналіт. агентство», 2020. С. 151-156.
 3. Юрченко О. А. Цифрові фінансові активи, як об'єкти бухгалтерського обліку / Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: збірник тез доповідей учасників ХIХ Всеукраїнської наукової конференції. К.: ДП «Інформаційно–аналітичне агентство», 2021. С. 53-56.
 4. Юрченко О. А., Петраковська О. В. Замінники податку на додану вартість: вимога часу. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С.217-219.
 5. Юрченко О. А. Документація цифрових активів у бухгалтерському обліку / Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, «Інформаційно-аналітичне агенство», 2021. С. 156-159.
 6. Юрченко О. А., Петраковська О. В. Облік та оподаткування безповоротної фінансової допомоги на підприємстві. Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : VІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 27 листопада 2021 р.) : тези доповідей. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С. 19-22
 7. Lytvynenko V., Yurchenko O., Sheshyn V. Methodical principles of accounting for production and sales in ERP-systems. Innovations and prospects of world science. Proceedings of the IV International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 1114-1118. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv
 8. Юрченко О.А., Безверхий К. В. Особливості бухгалтерського обліку електронних лікарняних на підприємствах торгівлі / Фінанси України. - 2022. - № 1.

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Сертифікати, підвищення кваліфікації

 1. ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом за програмою Облік і оподаткування (150 годин / 5 кр.). Свідоцтво підвищення кваліфікації ПК № 00127522/004974-21 (26.11.2021).
 2. ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом за програмою Облік і оподаткування (150 годин / 5 кр.). Свідоцтво підвищення кваліфікації ПК №00127522/003240-19 (29.05.2019).
 3. Таврійський національний університет ім. Вернадського за програмою "Бізнес аналітик" (182 год. / 6,1 кр.). Свідоцтво підвищення кваліфікації ПК № 02070967/00370-21 (28.05.2021).
 4. ТОВ "Проком", за програмою "Сертифікований курс Використання прикладного рішення "Бухгалтерія" Редакція 2.0". (40 годин). Свідоцтво підвищення кваліфікації № 2010072871215 (04.01.2021).
 5. Стажування у Університеті фінансів, бізнесу і підприємництва в м. Софія, Республіка Болгарія, у 2021 р. (обсяг професійної підготовки – 180 год./ 6 кр.). Тема стажування: «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції». Період з 25.02.2021р. по 25.05.2021р. Сертифікат (№BG/VUZF/811-2021).
 6. ТОВ "М.Е. Док" за програмою "Користувач комп'ютерної бухгалтерської програми "M.E.Doc" (30 годин / 1 кр.). Сертифікат № НАС /В005 (09.03.2021)
 7. Прослухав вебінар на тему: Первинні документи в бухгалтерському обліку: правила складання; судова практика; законодавчі зміни (2 годин). Сертифікат (Uteka.ua). 08.2021р
 8. Прослухав вебінар на тему: МСФЗ: основні засоби, зменшення корисності нефінансових активів, вплив Covid-19. (2 години). Сертифікат (Uteka.ua). 08.2021р.
 9. Прослухав вебінар на тему: Проблемні питання з ПДВ: складання ПН/РК; заповнення декларації; виправлення помилок; блокування ПН/РК. (2 годин). Сертифікат (Uteka.ua). 09.2021р.
 10. Прослухав вебінар на тему: Нульове декларування: як скористатися податковою амністією. (2 години). Сертифікат (Uteka.ua). 01.10.2021р.
 11. Прослухав вебінар на тему: Все про заробітну плату та ЄСВ. Об'єднана звітність. Середня зарплата. Електронні лікарняні. (6 годин). Сертифікат (Інформ-Консалтинг). 10.2021р.
 12. Прослухав вебінар на тему: РРО/ПРРО на порозі 2022 року: обов’язок для юросіб та ФОП; товарний облік; нові чеки; штрафи за «нові» та «старі» порушення (3 год.). Сертифікат (Uteka.ua). 12.2021р.
 13. Прослухав вебінар на тему: Дисконтування в бухгалтерському обліку: розрахунки та бухгалтерські проведення (1,5 год.). Сертифікат (Uteka.ua). 22.12.2021р.
 14. Прослухав вебінар на тему: Нова податкова реформа: законопроєкт № 5600 (2,5 год.). Сертифікат (Uteka.ua). 23.12.2021р
 15. Онлайн-семінар із підготовки працівників (експертів) відповідальних за підготовку до акредитаційної експертизи закладів фахової передвищої освіти (1 кредит ЄКТС)

Рівень володіння іноземними мовами

 • Англійська мова – Upper Intermediate  (В2).

Адміністративна робота

 • Директор Фахового коледжу бізнесу та аналітики.

Контактна інформація

закрити

Кабінет № 11, вул. Підгірна, 1, НАСОА, м. Київ, Україна, 04107

телефон: +380 (44) 484-47-70, +380 (95) 511-99-21

e-mail: OAYurchenko@nasoa.edu.ua, alexdekan@ukr.net